NIKINK szemöldöktetoválás napidoktor.hu PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

Jelen szabályzat a „Játssz velünk és nyerj egy szemöldök tetoválást a NIKINK Mikorpigmentál Szalontól” elnevezésű pályázat szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat), amely pályázat IKO Digital Kft. napidoktor.hu weboldalán kerül megszervezésre (a továbbiakban: Pályázat). 

A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE 

A Pályázat szervezője és lebonyolítója és erre tekintettel az adatkezelő az IKO Digital Kft. (Cg. 01-09-946443; székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 64-66., adószám: 22957508-2-41; képviseli: Enyedi András ügyvezető, e-mail cím: [email protected]; telefonszám: +3613714447; a továbbiakban: “Szervező” vagy „Adatkezelő”). Az Adatkezelő részére tárhelyszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó elérhetőségi adatai az Adatkezelési Tájékoztatóban szerepelnek.

A PÁLYÁZAT RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

A Pályázatban résztvevő személyek

A Pályázatban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: “Pályázó” vagy „Érintett” vagy „Résztvevő”).

A Pályázatban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Hozzátartozónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozók minősülnek.

A Szervező diszkrecionális döntése alapján kizárásra kerül továbbá, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Pályázatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, illetve az eredményhirdetést megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező értesíti a Pályázót.

A Pályázók jelentkezéssel fogadják el a jelen Szabályzatban foglaltakat, azzal hogy a meghatározott kérdésre válaszolnak és kipipálják a jelen és az Adatkezelési szabályzat elfogadása chekbox-ot.

A Pályázatban résztvevők kötelesek betartani a hatályos jogszabályokat, jogszabálysértő módon nem járhatnak el. A kommentekben írtak tekintetében a felelősség kizárólag a Pályázóké. Amennyiben olyan komment/kép/stb. érkezik bármely Pályázó nevéről/részéről, amely jogszabálysértő, az a Pályázatból kizárható és jelenthető a megfelelő fórumon a Facebook szabályzatai szerint; e tekintetben minden kárért a Pályázó felel. Amennyiben bármely harmadik személy a Pályázó jogszabálysértő eljárása/kommentje/magatartása miatt igényt érvényesít Szervezővel szemben, úgy részére azt a Pályázó köteles megtéríteni és helyette helytállni.

Szervező jogosult Pályázót kizárni a Pályázatból, amennyiben kiderül, hogy a Pályázó nem felel meg a jelen Szabályzatban foglaltaknak, illetve, ha megszegi a jelen Szabályzatban foglaltakat.

A Pályázatra való jelentkezéssel Pályázó elfogadja jelen szabályzatot. A Pályázatra csak saját maga jelentkezhet a Pályázó, más személy adataival, más nevében abban nem vehet részt.

A PÁLYÁZAT LEÍRÁSA

A Pályázat időtartama

A Pályázat 2018. szeptember 21-én 17 óra 00 perctől 2018. október 22.-e 09:59 percig tart.

Erre tekintettel a Pályázatra 2018. október 22. 09:59-ig lehet jelentkezni.

A Pályázaton való jelentkezés módja

A Pályázat a napidoktor.hu weboldalon https://napidoktor.hu/nyerj/jatssz-velunk-es-nyerj-egy-szemoldok-tetovalast-a-nikink-mikropigmentalo-szalontol/ érhető el és Facebook oldaláról átkattintható a weboldalra: https://www.facebook.com/napidoktor/

A Pályázat menete: Azok a Pályázók, akik az napidoktor.hu weboldalán található tudás alapú játékon a kiírásnak megfelelően járnak el, részt vesznek a pályázaton.

A pályázat menete: helyesen válaszolni a 3 db feltett kérdésre.

A Pályázók közül kizárólag azok lehetnek jogosultak a nyereményre, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

Egy Pályázó csak egyszer vehet részt a pályázaton. Amennyiben ugyanaz a személy – egyértelműen többször jelentkezik, azt is egy Pályázó részvételének tekinti a Szervező.

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó nyertessé nem választható.

A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA, NYEREMÉNY, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

A Pályázat nyereménye:1 db szemöldök tetoválás (mindkét szemöldökre) a NIKINK Mikorpigmentáló Szalon felajánlásával.

A Pályázat elbírálása 

A Pályázat elbírálása 2018. október 22. napján 12:00 órakor történik.

Jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult az a Pályázó, aki a kérdésekre helyesen válaszolt. Amennyiben több ilyen személy van, sorsolás történik Szervező által. A Szervező sorsolását egy háromtagú bizottság hitelesíti, melyről jegyzőkönyv készül.

A Pályázat elbírálása során 1 nyertes és 1 pótnyertes kerül kiválasztásra.

A Nyertes értesítése

A nyertes Pályázóval a Szervező az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül e-mailes privát üzenetben lép kapcsolatba, hogy tudassa vele, hogy nyert.

Amennyiben a nyertes Pályázó a nyereményről szóló értesítés kiküldését követően 8 napon belül nem válaszol (válasz e-mail üzenetben), tehát a kapcsolatfelvétel a nyertes Pályázóval meghiúsul, úgy a nyeremény a pályázat pótnyertesét illeti meg.

Ezen felül Pályázó kifejezetten hozzájárul, hogy nyertessége esetén a napidoktor.hu Facebook oldalán, illetve a napidoktor.hu weboldalon nyilvánosan ki legyen hirdetve a nyertes, a neve megjelölésével.

A nyeremény átvétele 

A nyeremény a NIKINK Mikorpigmentáló Szalonban váltható be, előre egyeztetett időpontban az alábbi elérhetőségen: Hendlein Nikolett, +36703267114, NIKINK;   1146 Budapest, Thököly út 81.

A sikeres kapcsolatfelvételt követően a Nyertes/Pótnyertes szükséges adatait (név, lakcím, email cím, telefonszám, életkor) a Szervező Hendline Kft. felé (székhely: 7400 Kaposvar, Kisfaludy utca 35.; fióktelep:HU-1146 Budapest, Thököly út 81.; cégjegyzékszám: 14-09-316439; képviseli: Hendlein Nikolett; [email protected]) továbbítja, aki onnantól kezdve kezeli (adatkezelő) a vonatkozó adatokat és felveszi a kapcsolatot a nyertessel az időpont egyeztetése okán. Pályázó már a jelentkezéskor tudomásul veszi, hogy a pályázatban részvétel ezekkel a feltételekkel zajlik. Szervező és Hendline Kft. a saját adatkezelésükért felelnek.

A nyertes Pályázó köteles együttműködni a Szervezővel és az Hendline Kft.-vel annak érdekében, hogy a nyereményét a jelen Szabályzatnak megfelelően átvegye. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Pályázó nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való (a sikeres kapcsolatfelvétel-értesítés napjától számított 90 napon belül) átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező és Hendline Kft. terhére nem értékelhető és a nyertes Pályázó igénnyel e tekintetben nem léphet fel sem Szervező sem Hendline Kft.-vel szemben. Ebben az esetben a nyeremény a pótnyertest illeti meg. A nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

A nyertes Pályázó a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes Pályázó az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

Szervező kijelenti, hogy a nyertes által megadott címet, sem Szervező sem Hendline Kft. nem vizsgálja.

KÖLTSÉGVISELÉS

Hendline Kft. vállalja, hogy kifizeti a nyereménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő adó vagy egyéb esetleges járulékokat.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során Hendline Kft. és a Pályázó kötelesek együttműködni.

A nyeremény átadásával kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költségeket, mint például a nyeremény átadási helyszínére történő utazás költségeit – a nyertes viseli.

A nyereménnyel kapcsolatos minden minőségi és egyéb a teljesítéssel kapcsolatos igényért kizárólag Hendline Kft. köteles helytállni. A teljesítés minőségéből és ebből eredő akár egészségügyi akár más igény tekintetében Szervező nem felel, az kizárólag Hendline Kft. felelőssége.

HOZZÁJÁRULÁSOK, FELELŐSSÉG

Szervező ezúton tájékoztatja a Pályázót, hogy a Pályázat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14. § szerinti elektronikus hirdetés.

A Pályázó részéről a Pályázatban való részvétele és a vonatkozó checkbox kipipálása egyben nyilatkozattételnek minősül arra vonatkozóan, hogy a jelen Szabályzatot teljes egészében megismerte és maradéktalanul elfogadja, valamint önkéntes és határozott beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozza, és erről írott anyag készülhet. Az írott anyagot Szervező elsőkörben a napidoktor.hu Facebook oldalán és a napidoktor.hu weboldalon kívánja közzétenni. E tekintetben amennyiben szükséges, úgy Pályázó vállalja, hogy erre vonatkozóan további nyilatkozatot tesz. Szervező jogosult, de nem köteles írott anyag elkészítésére, felhasználására. Pályázó nem tanúsít áru vagy szolgáltatás népszerűsítésére alkalmas magatartást a Felek által előzetesen nem egyeztetett módon.

A Pályázat alkalmával megadott adat valódiságáért a Pályázó felel. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

Az átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget, az kizárólag Hendline Kft. érdekkörébe tartozik.

A Pályázatban történő részvétel díjmentes, azonban a részvételhez szükséges internet hozzáférés és használat feltételeiről és költségeiről a résztvevők saját maguk gondoskodnak. A Pályázatban való részvétellel a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárt.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, ebből eredő kárért/egészségügyi következményekért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, teljesítésével/hibás teljesítéssel kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. A nyertest Hendline Kft. tájékoztatja a beavatkozást megelőzően a kockázatokról. Amennyiben a nyertes ekkor úgy dönt, hogy nem akarja/tudja igénybe venni a nyereményét, úgy a visszautasításra vonatkozó rendelkezés alkalmazandó és a nyeremény a pótnyertest illeti meg.

Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és nem kapcsolódik a Facebookhoz, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők adatai Pályázatra jelentkezés útján kerülnek az IKO Digital Kft. -hez. Szervező teljes körűen mentesíti az Facebook-ot minden pályázatra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a Pályázattal kapcsolatos igénnyel szemben.

Pályázat során a napidoktor.hu honlapra látogatáskor az ott megtalálható szabályok vonatkoznak a Pályázóra. A Facebook posztra kattintáskor a felhasználó a napidoktor.hu oldalon találja meg a Pályázati kérdéseket.

ADATKEZELÉS, EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ

Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Pályázat során általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Facebook-on regisztrált felhasználók adatait a Facebook kezeli, mely adatkezelésre a Facebook Adatkezelési Szabályzata – https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy – vonatkozik, ezzel kapcsolatban az IKO Digital Kft. minden felelősséget kizár.

Az IKO Digital Kft. jelen Pályázat során a Pályázatra jelentkezők személyes adatait (név, lakcím, email cím, telefonszám, életkor) és a nyertes Pályázó ugyanezen (szükség esetén pótnyertes Pályázó) adatait kezeli. A Hendline Kft. részére átadott adatok: név, lakcím,email cím, telefonszám, életkor. 

A Pályázatra való jelentkezéssel és az adott chekbox kipipálásával a Pályázó Szervező jelen Szabályzat részét képező Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóját, valamint a Szervező napidoktor.hu weboldalán közzétett általános Adatvédelmi Tájékoztatót is elfogadja.

Az Érintett jogosult a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A jelen Pályázatra vonatkozó szabályzat és a napidoktor.hu oldalán található adatkezelési szabályok közötti eltérés esetén jelen Szabályzat rendelkezései irányadóak.

Jelen Pályázatra a Szervező általános Adatkezelési Tájékoztatója (https://napidoktor.hu/adatvedelmi-tajekoztato/) a jelen szabályzat szerinti eltérésekkel vonatkozik. Az általános Adatvédelmi Tájékoztató nyereményjátékra vonatkozó részei a jelen Pályázatra is alkalmazandóak.

 

Adat megnevezése

Adatkategória, érintett kategóriáinak megnevezése

 

Adatkezelés módja

 

 

 

 

 

Adatkezelés célja, jogalapja Adatkezelés előirányzott időtartama
Pályázatban résztvevők, illetve nyertes/pótnyertes: neve, lakcíme, email címe, telefonszáma, életkora

 

A Hendline Kft. részére továbbított adatok nyertes vagy ennek hiányában pótnyertes:

neve, lakcíme, email címe, telefonszáma, életkora

 

tárolás, rögzítés, törlés, nyilvánosságra hozatal, megsemmisítés, továbbítás A Pályázat keretén belül a Pályázó által megadott adatokat a Szervező abból a célból kezeli, tartja nyilván és dolgozza fel, hogy a Pályázat nyertesét és pótnyertesét, azonosítsa, meghatározza, a nyerteseket értesítse, továbbítsa a szükséges adatokat Hendline Kft.

felé a célból, hogy az adatot azért kezelje, hogy a nyertes Pályázó/pótnyertes részére a Hendline Kft.

a nyereményt átadja, vele a kapcsolatot az időpont egyeztetés miatt felvegye.

 

 

Jogalap: hozzájárulás

 

GDPR: 6. cikk (1) bekezdés a) pont

a cél megvalósulásáig.

 

 

 

A Pályázat során bekért adatokat a Szervező kizárólag az Hendline Kft. részére adja tovább. Illetve akkor továbbítja a nyertes / esetleg pótnyertes adatait, amennyiben (és azon adatokat) a törvény erejénél fogva esetlegesen kötelezően továbbítandó az illetékes hatóságoknak.

Pályázó a Pályázatban való részvétellel illetőleg jelen Szabályzat elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervező az önként megadott valamennyi személyes adatát kezelje a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint. A Pályázók tekintetében az azonosításhoz, illetve a nyertes/pótnyertesnél a nyeremény átadásához szükséges az adatkezelés. A nyertes Pályázó a személyes adatait oly módon köteles megadni, hogy az adatok a Pályázó személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek.

Amennyiben az Érintett mégis más harmadik személy adatait adja meg, úgy az ahhoz való hozzájárulást az Érintett köteles megszerezni adott harmadik személytől, e tekintetben Adatkezelő felelőssége kizárt. Amennyiben Érintett a Pályázat során harmadik fél adatait adta meg és ezzel bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Minden ilyen esetben az Érintett köteles Adatkezelő és harmadik személy kárát, sérelemdíját megtéríteni és az Adatkezelőt mentesíteni.

Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az adatait kizárólag a fentiekben meghatározott célokból és célok érdekében, mértékig és ideig kezeli.

AZ ÉRINTETT ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETBEN[1] (GDPR) MEGHATÁROZOTT JOGAI KÜLÖNÖSEN:

 1. Az Érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, és hozzáférést kérhet a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében foglalt információkhoz (GDPR 12-15.cikk);
 2. kérheti a személyes adatainak helyesbítését, valaminta hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16.cikk);
 3. kérheti a személyes adatainak törlését – „az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk), illetve az adatkezelés korlátozását (GDPR 18. cikk); illetve
 4. tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21.cikk);
 5. az „adathordozhatósághoz való jog” keretében jogosult arra, hogy személyes adatait megkapja, továbbá ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (GDPR 20. cikk);
 6. jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

Az Érintett jogairól részletesen az általános Adatvédelmi Tájékoztatóból tájékozódhat.

A Szervező adatkezelésére egyebekben (különösen: adatbiztonság, igénybe vett adatfeldolgozók, külső szolgáltatás) az általános Adatvédelmi Tájékoztató szabályai vonatkoznak.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Módosítási jog fenntartása

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, melyről a Pályázókat a napidoktor.hu weboldalon tájékoztatja. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Pályázatban történő további részvételével elfogadja a módosított szabályzatokat.

Kiskorúak védelme

A Pályázatban csak 18 év feletti személy vehet részt. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Pályázat a Szabályzat alapján amennyiben tudomására jut, hogy 18 év alatti személy vesz részt a Pályázatban, törölje az adott személy adatait, illetőleg a vonatkozó szabályzatok megszegésére tekintettel kizárja a Pályázatból.

Külső szolgáltatók

A Szervező a Pályázat igénybevétele során külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook, a továbbiakban: „Külső szolgáltató”). A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. Az Adatkezelő által kapott (általa fentiekben írt kezelt körben) adatokat a jelen Szabályzat szerint kezeli.

Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: a Facebook. A Pályázat tekintetében közvetlenül az Érintettektől kerül felvételre az adat.

Alkalmazott jogszabályok

A jelen Szabályzatra a magyar jog és az Európai Unió joga irányadó és a vonatkozó jogszabályok alkalmazandóak, illetve a jelen Szabályzatban meghatározott jogszabályok vonatkozó részei irányadóak.

A jelen Szabályzatban nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések tekintetében:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.),
 • „AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)”.
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.,Reklámtörvény),
 • a mindenkor hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
 • egyéb vonatkozó jogszabály rendelkezései irányadóak.

 

A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt elérhető a www.napidoktor.hu weboldalon.

Jelen Szabályzat hatályba lépésének ideje: 2018. szeptember 21.

Hendline Kft. a jelen szabályzattal megegyezően kezeli az érintettek adatait az alábbi eltérésekkel:

Az adatok forrása az IKO Digital Kft. által továbbított nyertes pályázói adatok.

Hendline Kft. adatkezelő:

székhely: 7400 Kaposvar, Kisfaludy utca 35.;

cégjegyzékszám: 14-09-316439;

képviseli: Hendlein Nikolett;

email cím: [email protected]

 

Adat megnevezése

Adatkategória, érintett kategóriáinak megnevezése

 

Adatkezelés módja

 

 

 

 

 

Adatkezelés célja, jogalapja Adatkezelés előirányzott időtartama
Név, lakcím, email-cím

telefonszám, életkor

 

 

 

tárolás, rögzítés, törlés, megsemmisítés, továbbítás cél: a nyertes Pályázó/pótnyertes részére a Hendline Kft. a nyereményt átadja, vele a kapcsolatot ebből az okból felvegye.

 

 

Jogalap: hozzájárulás

 

GDPR: 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Szükség szerint: Törvényi előírás esetén, a nyertes Pályázó (pótnyertes) adatait pedig a vonatkozó adó és egyéb járulékszabályok szerint előírt ideig (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti időtartam).

[1]AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

Forrás: https://napidoktor.hu/index